รวมพลัง Gen Z คนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า

electronic cigarettes-13

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Gen Z Gen Strong คนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อร่วมผลิตสื่อและสร้างนักสื่อสารรณรงค์ปกป้องนักสูบหน้าใหม่เข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

 

ดร.ปิยตา สุนทรปิยะพันธ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ในปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มของเยาวชนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะความนิยมตามกระแสหรือเทรน และความเข้าใจที่เขาอาจได้รับรู้มาเกี่ยวกับโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ผิดจากความจริงเนื่องจากกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ขาย ในฐานะนักสื่อสารมวลชนเราจึงต้องใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้เยาวชนเรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองและเสริมทักษะการรู้เท่าทันภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาเกี่ยวกับความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าให้กับนักสื่อสารรุ่นใหม่อย่างนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีความรู้เรื่องการสื่อสาร ให้สามารถคัดเลือกสารหรือเนื้อหาสาระที่สำคัญออกไปนำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการแสดงพลังของคนรุ่นใหม่หรือวัยที่อยู่ใน Gen Z เพื่อเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นด้วย

“การที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จัดโครงการ Gen Z Gen Strong คนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อชักชวนคนรุ่นใหม่ให้ร่วมกันผลิตสื่อและเพื่อสร้างนักสื่อสารรณรงค์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ถือเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงพลังความคิดและแสดงทักษะทางการสื่อสารที่พวกเขามีโดยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเยาวชนเป็นช่วงวัยที่มีภัยต่างๆ รอบตัวมากมายมาเบี่ยงเบนความสนใจและนำไปสู่ปัญหาในอนาคต ดังนั้นการเชิญชวนให้เยาวชนร่วมสร้างสรรค์และผลิตสื่อให้คนรู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เยาวชนผู้ผลิตเองได้สื่อสารภายในตัวเองก่อน (Intrapersonal Communication) แล้วเกิดความรู้และสติปัญญา ก่อนจะใช้ทักษะทางการสื่อสารในด้านนิเทศศาสตร์ออกแบบสารเพื่อถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายสาธารณะ”

ทั้งนี้ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภาคีของโครงการ Gen Z Gen Strong คนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อร่วมผลิตสื่อและสร้างนักสื่อสารรณรงค์ปกป้องนักสูบหน้าใหม่เข้าใจถึงภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ร่วมกับภาคีในมหาวิทยาลัยภาคใต้ ที่เปิดสอนสาขานิเทศศาสตร์ในอีก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการดำเนินงานของศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์) โดยกลุ่มละครมาหยา

 

ข่าวโดย อัษฎาวุฒิ สูงสุด / ภาพข่าวโดย นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.