โครงการเทคนิคการจัดรูปเล่มรายงานวิชาการด้วย Microsoft Word

msword21122561-21

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 หน่วยพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการเทคนิคการจัดรูปเล่มรายงานวิชาการด้วย Microsoft Word ณ ห้องประชุมปัจจักขภัติ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยวิทยากร ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มาบรรยายแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

 

msword21122561-21
msword21122561-21
msword21122561-21

 

โครงการเทคนิคการจัดรูปเล่มรายงานวิชาการด้วย Microsoft Word มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้งาน Microsoft Word ที่ถูกต้อง ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างและการจัดรูปแบบรายงาน/โครงงานอย่างมืออาชีพ เช่น การใส่เลขหน้าหัวกระดาษและท้ายกระดาษ การตั้งค่ารูปแบบทั้งเอกสารให้เหมือนกัน การตั้งค่าหน้ากระดาษในรูปแบบต่าง ๆ การจัดทำสารบัญอัตโนมัติ การจัดทำบรรณานุกรมอัตโนมัติ การจัดทำอ้างอิง การจัดทำดัชนี Index และการจัดทำแผ่นพับ เป็นต้น ในการนี้วิทยากรยังได้แนะนำทิปความรู้ เทคนิคที่ช่วงลดระยะเวลาการทำงานให้สั้นลงและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา อย่างดียิ่ง

ประวัตวิทยากร

 

msword21122561-21
msword21122561-21
msword21122561-21

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.