โครงการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาสู่การพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย

developed-research-problem-28

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาสู่การพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย ณ ห้อง MSC2-07 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ ดร.เบญจวรรณ คงขน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมา กรอบการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเสวนาครั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ต่างคณะในภายมหาวิทยาลัย ชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการค้นหาประเด็นการวิจัยเพื่อทราบบริบทของพื้นที่และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น นำมาพัฒนาเป็นโจทย์ในการดำเนินโครงการวิจัย และสร้างเครือข่ายในการทำวิจัย เพื่อชุมชนท้องถิ่น ซึีงคณะฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการระดมความคิดเห็นเป็นอย่างดี

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.