แจ้งยกเลิกปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.