ดศ. เข้าหารือคณบดี วจก. การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

img-cci-17102561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 (เวลา 11.00 น.) กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ดศ.) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ นำโดยนายวิชานัน นิวาตจินดา ผู้อำนวยการดัชนีเศรษฐกิจการค้า นายสมเดช อุดมชัย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอำพร พรหมเหมือน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ และนางสาวสุรีวัลย์ อินพุ่ม นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ได้เข้าพบเพื่อหารือ ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางสาวจุฑารัตน์ ธาราทิศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายศราวุธ ทองเนื้อห้า หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และนางสาวศิริธร เกษรสิทธิ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 2 เพื่อหารือในการเป็นพันธมิตรในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับสะท้อนปัญหาและผลักดันประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อจัดเก็บข้อมูลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) และสอบถามภาวะเศรษฐกิจ

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.