ซีพี ออลล์ เข้าสวัสดีปีใหม่ มรส. พร้อมร่วมวางแผนพัฒนาหลักสูตรตอบโจทย์โลกยุคใหม่

cpall-hny-2019-sru-01

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งนำโดย คุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ ผู้จัดทำโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่เดินทางเข้าพบเพื่อส่งความสุข สวัสดีปีใหม่ มรส. ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

cpall-hny-2019-sru-01
cpall-hny-2019-sru-01

 

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม ได้กล่าวอวยพรตัวแทนผู้บริหารและทีมงานจากบริษัทฯ ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และกล่าวขอบคุณที่บริษัทได้ตระหนักถึงการมอบโอกาสทางการศึกษาและอาชีพให้แก่เยาวชน โดยผ่านการสร้างความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตร Work-based Education ที่เป็นหลักสูตรต้นแบบของมหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 

cpall-hny-2019-sru-01
cpall-hny-2019-sru-01

 

อาจารย์ ดาริน รุ่งกลิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรเสริมว่า ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา ในการจัดทำความร่วมมือบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีความเป็นมืออาชีพในการดูแลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากการดูแลด้านการฝึกปฏิบัติงานและการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาตามกรอบความร่วมมือแล้วนั้น บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้การอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แก่นักศึกษาและมอบของสนับสนุนกิจกรรม Roadshow และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะวิทยาการจัดการเป็นอย่างดีเสมอมา โดยการเข้าสู่ปีที่ 5 ของความร่วมมือ มหาวิทยาลัยและบริษัทจะต้องดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือใหม่อีกครั้ง และวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 เพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย ซึ่งในขณะนี้ หลักสูตรและบริษัทกำลังเร่งดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยจะให้แล้วเสร็จและเปิดสอนได้ทันในปีการศึกษา 2563

 

ธนากร โพชากรณ์
ภาพ/รายงาน

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.