เอกสารประกอบโครงการ MSc Easy English

โครงการ MSc Easy English 2
ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2558  
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และอาคารพยาบาลศาสตร์

หมายเหตุ *** นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง GA 104 ***

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบโครงการ MSc Easy English 2  [pdf]

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ MSc Easy English 2 ได้ที่นี้