โครงการอบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” Raising 59 ASEAN Awareness in Rajabhat University Network)