โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้โปรแกรม AMOS