โครงการประชุมทางวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 บทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา