บูรณาการหลักสูตร สื่อ มีเดีย และเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ของหลักสูตรใหม่เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์สำหรับเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน