นำเสนอและเผยแพร่งานวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 4