นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24