“นักวิชาการพบนักวิชาชีพ” โครงการศึกษาดูงานองค์กรสื่อมวลชนด้านวิทยุโทรทัศน์ โดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย