คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (สาขาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์)