การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” รุ่นที่ ๒