การสร้างเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือในการวิจัย การกำหนดประชากรและวิธีการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการทำวิจัยแบบผสม (Mixed Method) และการเขียนรายงานผลการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และการเผยแพร่วารสารทางวิชาการ