การประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ. 2555 การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี