การตรวจสารนิพนธ์ของนักศึกษาโครงการ Ex.B.A. (กระบี่)