โครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ “วจก. 5+2 Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4

โครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ
“วจก. 5+2 Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
*********************

หลักการและเหตุผล

      ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งจะต้องพัฒนาระบบและกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องไม่เว้นแม้แต่กลุ่มมหาวิทยาลัย ภาคใต้ที่มีนโยบายการจัดกิจกรรม การมีส่วนร่วมในเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกันตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ในตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ว่าด้วยระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางที่ระบุในคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาปี 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
         ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงก่อให้เกิดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัย การพัฒนานักศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สานสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ ทั้งในส่วนคณาจารย์และบุคลากร ของทั้ง 6 สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมเครือข่ายฯ จึงกำหนดจัดโครงการสัมนาเครือข่ายความร่วมมือ “วจก. 5+2 Open House แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2557 โดยมอบหมายให้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์

         1. เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย
         2. เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปแบบและสามารถนำเอกสารหลักฐานใบประกอบงานประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 9 ตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 8
         3. เพื่อสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิชาชีพ และนำไปสู่การพัฒนางานในอนาคตให้แก่คณาจารย์ บุคลากร ในสถาบันเครือข่ายทั้ง 6 สถาบัน

กลุ่มเป้าหมาย

         คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และบุคลากร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 300 คน

ระยะเวลาดำเนินงาน

         วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2557

สถานที่

         ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และร้านอาหารครอสโรด เกาะลำพู

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
         โทรศัพท์ 0 7735 5651
         โทรสาร 0 7735 5652

 

         นางสุภานีย์ พุทธพงค์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
         โทรศัพท์มือถือ 08 1893 7295

         ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชามญธุ์ ศรีสุวรรณ (ดูแลเรื่อง การนำเสนอ Best Practice)
         โทรศัพท์มือถือ 08 4441 0385

ดาวน์เอกสารเพิ่มเติม

        กำหนดการ โครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ “วจก. 5+2 Open House แลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุ่งสู่อาเซียน” ครั้งที่ 4 [pdf]