ผู้บริหาร วจก หารือความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับชมรม Phuket HR

coop-phuket-hr-05

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ดร.อนุมาน จันทวงศ์ (คณบดี) ผศ.สงบ สิงสันจิตร (ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร และอาจารย์อนุรักษ์ บิลนุ้ย เข้าร่วมการประชุมกับชมรมการบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต (Phuket HR) เพื่อหารือใน 3 ประเด็น ดังนี้

 

  1. การแนะนำคณะวิทยาการจัดการ และช่วงเวลาที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2. การนำเสนอแนวทางการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐาน Competency
  3. ความร่วมมือกับสถานประกอบการกับหลักสูตรธุรกิจความงามและสุขภาพ

 

coop-phuket-hr-05
coop-phuket-hr-05
coop-phuket-hr-05

 

ในโอกาสที่เดินทางไปร่วมการประชุมครั้งนี้  ดร.อนุมาน จันทวงศ์ (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ) ได้ทำความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการทั่วไป และ แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานกับสถานประกอบการจริง และทางชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในจังหวัดที่มีความหลากหลาย สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี และสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาหลักสูตรในอนาคต โดยคณะฯ กำลังจะเปิดหลักสูตรธุรกิจสุขภาพและความงาม ซึ่งจะดำเนินการเปิดสอนในปีการศึกษา 2563

 

coop-phuket-hr-05
coop-phuket-hr-05

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.