สมาคมนักสื่อสารมวลชน สฎ. แสดงความยินดีกับ รศ. มรส. คนแรกด้านนิเทศศาสตร์ของ มรภ. ภาคใต้

congruent-assocprof-buaphin-05

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชกัฏสุราษฎร์ธนี (มรส.) ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมนักสื่อสารมวลชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ภาคใต้ตอนบน ในโอกาสร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์บัวผิน โตทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับมติสภามหาวิทยาลัยราชกัฏสุราษฎร์ธานี อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (รศ.)ในการประชุมสภามหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งเป็นผู้ได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ คนแรกด้านนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ พร้อมกับร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ทีปะปาล หัวหน้าสาขาการพยาบาลสุขกาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดำเนินงานของสมาคมนักสื่อสารมวลชน

โดยมี ผศ.ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดี และอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับพร้อมนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ที่พร้อมรองรับนักศึกษาใหม่ 2564

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.