ร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ นักวิจัย มรส. ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

honor-researchers2561-05

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2562 ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ นักวิจัย มรส. สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ในการประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องบรรยาย B306 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้มอบเกียรติบัตร และร่วมถ่ายภาพ

 

ในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ ได้ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 2 จำนวน 8 บทความ ได้ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 1 จำนวน 6 บทความ และได้ตีพิมพ์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 9 บทความ

 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

TCI

 

honor-researchers-2561

 

แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ นักวิจัย มรส.

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.