ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

congrululations-nattawut-suwantip

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีจำนวน 5 ราย

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.