การกรอกข้อมูล สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

sru-congraturation2-61

นักศึกษาที่คาดว่าจะ สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 

1. นักศึกษาเข้าใช้งานระบบบริการศึกษา www.reg.sru.ac.th โดยเลือกที่เมนู “คำร้องขอสำเร็จการศึกษา” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. นักศึกษาพิมพ์ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
3. นักศึกษานำเอกสารคำร้องขอสำเร็จการศึกษาให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับรองว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร
4. นักศึกษานำเอกสารเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ห้องสมุด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานจัดการทรัพย์สิน กองคลัง และงานทะเบียน เพื่อตรวจสอบพันธะผูกผัน/หนี้ค้างชำระ
5. นักศึกษานำเอกสารคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ส่งที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลา ที่กำหนดตามปฏิทินวิชาการ

 

ตัวอย่าง

scan25611206-142159

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประกาศแจ้งกำหนดการและข้อกำหนดในการส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.