ข่าวบริการวิชาการ

โครงการผลิตสื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ดร.เกวลิน อังคณานนท์ และอาจารย์ปิยะบุษ ปลอดอักษร พร้อมทั้งนักศึกษ..

บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตร การขายสินค้าออนไลน์

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ดร.เกวลิน อังคณานนท์ อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และนายว..