ข่าวบริการวิชาการ

เสริมสร้างทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชนท้องถิ่น Teaching Computer Skills to Local community” ณ โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโคร..

หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษลงพื้นที่ชุมชน เน้นให้ความรู้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยรอ..

อบรมการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษได้ออกให้บริการอบรมการสร้างสื่..

หน่วยบริการวิชาการฯ อบรมการบริหารจัดการสื่อออนไลน์ ตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดกา..

การรู้เท่าทันสื่อและการรู้เท่าทันธุรกิจ eSports (อีสปอร์ต)

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้..

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ และสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาก..