วจก ร่วมหารือแนวทาง ความร่วมมือ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

cpp12122561-12

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมต้อนรับคุณศริภา สงฆ์พรหม และ คุณวราณิชา อนุสนธิ์ นักพัฒนาระบบคุณภาพ (ชำนาญการ) เพื่อศึกษาแนวทางการทำ ความร่วมมือ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

 

cpp12122561-12
cpp12122561-12
cpp12122561-12

 

ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่เข้ามาแนะนำและพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณวุฒิทางวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ณ ห้องปัจจักขภัติ ชั้น 3 อาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาระสำคัญการสนทนาในวันนี้เป็นทิศทางสำคัญสำหรับคณะวิทยาการจัดการในการศึกษาแนวทางการทำความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) เพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยคณะวิทยาการจัดการวางแผนเพื่อยกระดับมาตรฐานในวิชาชีพสาขาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพของบัณฑิตที่จบการศึกษาสู่การเป็นที่ต้องการขององค์กรในอนาคต

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.