สายสนับสนุน วจก. เสริมสร้างความรู้ Career path สู่การทำงานในอนาคต

career-path-work-future-01

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการจัดการความรู้ Career path “โครงสร้างองค์กรและการมอบหมายงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” ณ ห้อง Display 102 ชั้น 1 โซน A อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 

career-path-work-future-01

 

career-path-work-future-01

 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้ทราบถึงโครงสร้างขององค์กร รู้บทบาทหน้าที่ตลอดจนภาระงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติของตนเองเพื่อต่อยอดสู่การทำคู่มือปฏิบัติงานในอนาคต และสามารถนำคู่มือปฏิบัติงานไปเป็นผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทำหน้าที่วิทยากรภาคบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และน้องๆ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกบริหารทรัพยากรมนุษย์  ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากร

 

โครงการจัดการความรู้ Career path ที่จัดขึ้นนี้ นับว่าเป็นก้าวแรกของการจัดทำโครงสร้างองค์กร คู่มือปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยทางผู้จัดโครงการจะมีการติดตามความก้าวหน้าหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการเป็นระยะ ซึ่งในวันนี้ได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกคนกลับไปทบทวนภาระงานหลักปัจจุบัน (Core Competency) แล้วเขียนลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส่งภายในวันที่  29 พฤสจิกายน 2562 โดยทางผู้จัดโครงการจะรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ และดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

 

career-path-work-future-01

 

career-path-work-future-01

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.