ชาว วจก. ร่วมแห่เทียนพรรษา ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม

candle-festival-2561-01

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2561 โดยเริ่มตั้งขบวนแห่เทียน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ 2 พร้อมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น  คณะ หน่วยงาน กอง สำนัก เพื่อเดินไปยังวัดภูธรอุทิศสิทธาราม และวัดใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการบำเพ็ญตนเป็นศาสชิกชนที่ดี และร่วมปฏิบัติธรรมในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.