วจก. ระดมความคิด ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ระยะ 5 ปี

IMG-0050

เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพ (KM.QA.) ณ มานะไทย เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ คงขน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ร่วมกล่าวเปิดโครงการ

 

อาจารย์ ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพ (KM.QA.) ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ในการทบทวนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis  การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เพื่อนำมาสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 -2564 การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และการวางแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยคณะวิทยาการจัดการจะเข้าสู่การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

 

สำหรับโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพ (KM.QA.) ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน มีกิจกรรมย่อย ดังนี้

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย การประกาศผลรางวัล Best Teacher Awards คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ ผศ.ภัทรวดี อินทปันตี (สาขาวิชาการบัญชี) อ.ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) อ.ภวิษณ์ณัฏฐ์ เวชวิฐาน (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร) และ อ.เปรมกลม ปิยะทัต (สาขาวิชาธุรกิจเกษตร) หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการมอบรางวัล ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนกับผู้ได้รับรางวัล สรุปใจความได้ว่า ปัจจุบันผู้สอนจะต้องเน้นการปรับตัวให้เข้ากับผู้เรียน เน้นการสอนในคลาสเรียนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ผู้สอนจำเป็นต้องทบทวนและเตรียมการสอนโดยหยิบยกสถานการณ์ปัจจุบันมาเป็นกรณีศึกษา โดยทำการสอนในเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนตระหนักเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย และให้ผู้เรียนรู้จักการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน ฯลฯ  ถัดจากนั้นเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนจากการไปศึกษาดูงาน “ครูพันธุ์ใหม่” โดยตัวแทนแต่สาขาวิชา ผศ.ปลื้มใจ ไพจิตร (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ) อ.ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) อ.ศราวุธ ทองเนื้อหา (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) อ.พงษ์พิพัฒน์ มากช่วย (สาขาวิชาธุรกิจอาหาร) อ.เรณูกา ขุนชำนาญ (สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) ร่วมแชร์ร่วมแบ่งปันสิ่งที่ได้จากการไปศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบโจทย์ผู้เรียน สถานประกอบการ การพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร หลังจากเบรคพักรับประทานอาหารว่าง เข้าสู่ช่วงของกิจกรรมผ่อนคลายสันทนาการ กิจกรรมกลุ่มละลายพฤติกรรม กระชับความสัมพันธ์คน วจก. ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การทำงานเป็นทีม การรู้จักเสียสละ กิจกรรมนี้สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะตลอดเวลา โดยวิทยากร นายอุดม วงศ์หอม และทีมงาน (นายปฐมศกาญจน์ จำเริญสนิท นางพัชรี วงศ์หอม และ นางสาวอาภากร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)

 

IMG-0050
IMG-0050
IMG-0050

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เริ่มต้นด้วย การบรรยาย “อาจารย์ไทย 4.0 คิดทำอย่างไรให้มันโลก” โดย ผศ.ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไซแนปส์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื้อหาสาระสำคัญ สรุปใจความได้ว่า ทุกสายอาชีพต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ในอนาคตอันใกล้นี้ปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence) จะเข้ามามีบทบาทในทุกสายอาชีพ ทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ และจะมีผู้ตกงานมากขึ้นหากยังไม่ปรับตัวและพัฒนาตนเอง ส่วนวิกฤตที่มหาวิทยาลัยไทยกำลังเผชิญกับปัญหา เช่น จำนวนนักศึกษาที่ลดน้อยลง หลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ผู้เรียนและต้องถยอยปิดตัวลง การเลิกจ้างอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้เรียนมีสิทธิ์เลือกมากขึ้น รูปแบบการเรียนออนไลน์ (MOOC) ซึ่งกระทบต่อความเป็นอยู่ ความมั่นคงของบุคลากรมหาวิทยาลัย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันฝ่าฝันวิกฤติ ผู้สอนต้องพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้จักปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และในภาคบ่ายเริ่มต้นด้วย กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ดำเนินกิจกรรมโดย อ.กมลวรรณ เหล่ายัง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ระดมความคิดและเปิดโอกาสให้บุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้มีส่วนร่วมต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)

 

IMG-0050
IMG-0050
IMG-0050
IMG-0050
IMG-0050

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ” โดยให้แต่ละสาขาวิชาแบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตัวแทนหลักสูตรนำเสนอข้อมูลและแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วงสุดท้ายคณบดีได้ขึ้นบนเวทีเพื่อพูดคุยชี้แจง รับฟังปัญหา ตอบคำถามเกี่ยวกับความพร้อมอาคารคณะวิทยาการจัดการหลังใหม่

 

ภาพโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพ (KM.QA.) 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.