กระเป๋าสานจากกาบหมาก นวัตกรรมทางการเกษตรสู่การสร้างรายได้เสริม

307231

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 นานาชาติ ครั้งที่ 2 บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง “Roles of the university as the driver for changes and Innovation-based society” ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาล้ยราชภัฏเทพสตรี

 

ซึ่งผลการประกวด ทีม Renita (เรนิตา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 : ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร กระเป๋าสานจากกาบหมาก สมาชิกในทีมประกอบด้วย 1) นางสาวปรียารัตน์ โมลี  2) นางสาวพิชาพร บุญข้าย 3) นางสาวชฎารัตน์ รักเรือง 4) นางสาวธัญนันท์ แก้วงาม 5) นางสาวปริญญา มีสะอาด และ 6) นางสาวจิรารัตน์ สมหมาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบ สิงสันจิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการประกวดแผนธุรกิจ

 

307231

 

307231

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.