การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมรับการติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30 – 14:30 น. ชั้น 2 ห้อง MSC2-07 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

{edocs}/document/mscnews/2017/august/assessment-of-the-quality-of-education-within-the-faculty-year-2016.pdf,100%,500{/edocs}

ดาวน์โหลด  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 [pdf]

[envira-gallery id=”4948″]

 

[arrow_fb_feed id=’4950′]