ประชาสัมพันธ์โครงการ “เรียนรู้สู่อาเซียน (ASEAN LEARNING)”