ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ทวีพงษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัช บุญนวล ในโอกาสโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

พรทิพย์ ทวีพงษ์

 

ธวัช บุญนวล

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.