ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

congratulation-asst-prof-aug-2563

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

นางสาวพวงเพ็ญ ชูรินทร์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี (รหัส 6801)
นายอนุมาน จันทวงศ์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 6103)
นางสาวเบญจวรรณ คงขน ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 6103)
นางสาวมณฑา เอมสวัสดิ์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบัญชี (รหัส 6801)
นางมโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 6103)

พวงเพ็ญ ชูรินทร์
อนุมาน จันทวงศ์
เบญจวรรณ คงขน
มณฑา เอมสวัสดิ์
มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.