การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

anti-money-laundering-2018-fi-800×445

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ….” กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องชโนทัย โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจสามารถศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โบว์ชัวร์หลักสูตรฟอกเงินและสัมมนาพิจารณ์จรรยาบรรณ

 

ดาวน์โหลด ใบสมัครอบรมหลักสูตร “การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสัมมนาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี”  [pdf]

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.