คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ในภาคเรียนที่ 1/2557

internship-notice