ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558