กำหนดการการรับและการคืนชุดครุยบัณฑิต

บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2560 สามารถติดต่อรับชุดครุยและซื้อชุดบัณฑิต พร้อมเครื่องหมายได้ที่โรงยิมเนเซียม มหาวิิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

รับชุดครุย วันที่ 6-9  พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 21.00 น.

ส่งคืนชุดครุย วันที่ 12-11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น.

สำหรับบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่ยังไม่ได้จองชุดครุย สามารถติดต่อจองชุดครุยได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.