หน่วยพัฒนาบุคลากร วจก. จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

aap60-14

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 หน่วยพัฒนาบุคลากร วจก. (คณะวิทยาการจัดการ) จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้อง MSC2-07 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

การจัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับปี พ.ศ. 2560 เป็นการสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตนเองให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และเพื่อเป็นการประเมินความพร้อมและเลือกแนวทางการพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

 

aap60-14
aap60-14
aap60-14

สรุปการประชุม

วิทยากรบรรยาย โดย รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ ได้กล่าวถึงการทำผลงานทางวิชาการ ว่าทุกวันนี้การได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นเรื่องที่สำคัญต่ออาจารย์เป็นอย่างยิ่ง วิทยากรได้พูดถึงระยะเวลาการทำผลงานทางวิชาการ แม้ในปัจจุบันจะมีการขยายเวลาเป็น 10 ปี ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ แต่ระยะ 10 ปีนั้น ก็จะแบ่งเป็นช่วง ๆ เช่น ในระยะ 3 ปีแรก ควรทำอะไรบ้าง และจัดเป็นลำดับขั้นตอนแผนงานไปเรื่อย ๆ

สำหรับงานวิจัย ปัจจุบันพบว่ามักจะทำวิจัยผิดกันเยอะ ตัวอย่าง เรื่องของประชากรที่ไม่แน่นอน การหากลุ่มตัวอย่างที่ผิดพลาด ทำให้งานวิจัยนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินกันมากมาย และการเขียนตำราเรียน อาจารย์ที่ทำงานมานานและมีประสบการณ์สอนมาแล้ว 5-10 ปี ควรเขียนตำราเรียนเป็นของตนเอง นอกจากนี้วิทยากรได้พูดถึงจุดอ่อน การเขียนตำราของอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เช่น ตำราที่เขียนมานั้นอาจจะล่าสมัย เพราะไปเอาหนังสือปีเก่า ๆ มาใช้สำหรับอ้างอิงที่มา ทำให้ไม่มีการอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ และได้พูดถึงเรื่องความไม่สมบูรณ์ของเนื้อหา หรือเนื้อหาไม่ถูกต้อง ขาดการวิเคราะห์และสังเคราะห์ หรือขาดกิจกรรมให้เด็ก ๆ มีการคิดและวิเคราะห์ สุดท้ายวิทยากรได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ถามถึงข้อสงสัยในการทำวิจัยหรือเขียนตำราเรียน และได้ให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการโดยประมาณ 30 คน กลุ่มที่คิดว่าจะดำเนินการทำผลงานทางวิชาการเขียนแผนในการดำเนินการทำผลงาน

 

aap60-14
aap60-14

 

ดาวน์โหลด  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับปี พ.ศ. 2560   [PDF]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.