วจก. วิชาการ 62 เวทีของบัณฑิต ประสบการณ์นอกห้องเรียน

academic62-msc-42

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการ วันวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 2562 หรือที่เรียกกันอย่างคุ้นชินว่า วจก. วิชาการ ณ คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์อาหาร(หลังใหม่) และหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

academic62-msc-42
academic62-msc-42
academic62-msc-42

 

ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ วจก. วิชาการ 62 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และเป็นเวทีที่มอบโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ และเพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยในปัจจุบัน คนอายุ 30 -35 ปี มีอัตราการเป็นหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยทีทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงและเพื่อไม่ให้เป็นภาระของคนอื่น ๆ ที่จะต้องมาจัดการหนี้เสียในอนาคต การรู้จักออมในวันนี้จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ สามารถบริหารจัดการชีวิตในวัยทำงานได้ดีขึ้น ธีมงานในปีนี้คณะวิทยาการจัดการจึงเน้นในเรื่อง “การออมและการลงทุน” ซึ่งคณะวิทยาการจัดการมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร และศูนย์เรียนรู้การลงทุน หรือ SET Investment Center (SET IC) ที่ให้บริการความรู้และข้อมูลการลงทุน ที่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการลงทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ด้วยสื่อความรู้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้

 

academic62-msc-42
academic62-msc-42
academic62-msc-42

 

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ทางบ้านมีฐานะไม่ค่อยดี ภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว นักศึกษาจึงต้องช่วยเหลือทางบ้านด้วยการทำงานพิเศษหลังเวลาเรียน และมีนักศึกษาส่วนหนึ่งได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มาใช้เพื่อศึกษาเล่าเรียน และเมื่อสำเร็จการศึกษาจบออกไปทำงาน นักศึกษากลุ่มนี้ก็จะต้องส่งคืนเงินที่กู้ยืมจาก (กยศ.) เพื่อให้นักศึกษารุ่นถัดไปได้ใช้กู้ยืม กิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างวินัยให้นักศึกษาได้รู้จักการออมเงิน เรียนรู้การวางแผนการใช้เงิน และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่นักศึกษา

 

academic62-msc-42
academic62-msc-42
academic62-msc-42
academic62-msc-42
academic62-msc-42

 

วจก. วิชาการ 62 ในปีนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การมอบวุฒิบัตรนักศึกษาเรียนดี การเปิดศูนย์เรียนรู้การลงทุน หรือ SET Investment Center (SET IC) มหกรรมอาหารริมทางสร้างสรรค์ โดยสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ประกอบด้วย กิจกรรมแข่งขันทำอาหารริมทางสร้างสรรค์ STREET FOOD INNOVATIONS และการขายอาหารของนักศึกษาธุรกิจอาหาร การแข่งขันตอบคำถามเชิงวิชาการ การประกวดแผนธุรกิจ การประกวดการพิมพ์หนังสือรายการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้ Competency เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์”  จากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กิจกรรมให้ความรู้ Investment workshop จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) สัมมนาเศรษฐกิจประเทศไทย “Challenge of Change” โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย การแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กิจกรรมรวมพลคนบัญชีจิตอาสา จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมนิเทศ Show  และการออกบูธสินค้าของธนาคารออมสิน และบูธให้ความรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

academic62-msc-42
academic62-msc-42
academic62-msc-42

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.