โครงการวันวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

acamedic-day-msc-2018-poster-resize

กำหนดการ โครงการวันวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ 20 กันยายน 2561

 

 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่
08.30 – 12.00 น. นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน สาขาการบัญชี ลานไผ่ คณะวิทยาการจัดการ
08.30 – 16.30 น. การให้ความรู้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เรื่อง “การจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กรอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” สาขาบริหารธุรกิจ
(แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ห้อง GA 802
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
08.30 – 12.00 น. ประกวดแผนธุรกิจ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” สาขาบริหารธุรกิจ
(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป)
ห้อง VDO Conference ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
08.30 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี แบบบรรยาย
(Oral Presentation)
สาขาบริหารธุรกิจ ห้อง GA 801 และ GA 803
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
08.30 – 12.00 น. การให้ความรู้ทางการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาการเงินและการธนาคาร ห้องศรีวิชัย ชั้น 3
อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
08.30 – 12.00 น. นิทรรศการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรม โดยการสาธิตและแสดงอาหารพื้นถิ่น 5 ภาค และดนตรีโฟล์คซอง สาขาธุรกิจอาหาร ลานไผ่ คณะวิทยาการจัดการ
08.30 – 16.30 น. MOJO ACADEMY: นวัตกรรมการสื่อสารนิเทศศาสตร์ 4.0 สาขานิเทศศาสตร์ ห้อง MSC2-07
อาคารคณะวิทยาการจัดการ
08.30 – 12.00 น. กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จธุรกิจระดับโลก และการวางแผนทางการเงิน และการลงทุนในยุคสมัยใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ
(แขนงวิชาการตลาด)
ห้อง GA 801
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
12.00 – 12.30 น. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกชั้นปี ลงทะเบียน
(แต่งกายชุดนักศึกษา)
คณะวิทยาการจัดการ หอประชุมวชิราลงกรณ
12.30 – 12.40 น. เตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการฯ/ชี้แจงกำหนดการ
12.40 – 13.00 น. พิธีเปิดโครงการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กล่าวรายงานโครงการฯ โดย ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กล่าวเปิดโครงการฯ โดย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13.00 – 16.00 น. Talk Show “คิดอย่างตัน ไม่มีตัน” โดยคุณตัน ภาสกรนที
16.00 – 16.30 น. กล่าวปิดโครงการฯ/ทำแบบประเมินโครงการฯ

 

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาฉับบปัจจุบัน มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดงานวิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลงานจัดการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาให้กับสังคมรับทราบ และเป็นการนำเสนอผลงานของผู้เรียนที่ผ่านมาตลอด 1 ปีการศึกษา อีกทั้งเป็นการจัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรู้ต่าง ๆ ในเชิงวิชาการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมกัน หน่วยพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียน การสอน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงจัดโครงการ “วันวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี” เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เรียน มีเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของผู้เรียน
2. เพื่อมีเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ
3. เพื่อสืบสานอนุรักษ์ภูิมปัญญาวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.