ตารางกำหนดการชำระเงินลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอน และการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักศึกษา กศ.บท. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และนักศึกษา กศ.บท. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย