5 ปี ความสำเร็จของ หลักสูตรค้าปลีก มรส.ยังจับมือซีพีออลล์ พัฒนาต่อไม่หยุดนิ่ง

annual-meeting-rba-2019

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการประชุม 5 ปี ความสำเร็จของ  หลักสูตรค้าปลีก ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบ Work-Integrated Learning และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ณ ห้องปัจจักขภัติ ชั้น 2 โซน B อาคารคณะวิทยาการจัดการ 

 

annual-meeting-rba-2019

 

การประชุมในครั้งนี้นับว่าเป็นการประชุมครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการเนินงานในปี 2561-2562 และในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาของเครือข่ายความร่วมมือ การเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งประเด็นปัญหาและความสำเร็จของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นหลักสูตรในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทฯ ที่นำร่องการเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริงหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ทุกส่วนงานให้เกียรติเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายบริหารโครงการการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ ฝ่ายบุคคลมณฑล และฝ่ายปฏิบัติการ รวมทั้งผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

 

อ.ดาริน รุ่งกลิ่น กรรมการหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัย นำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตรในปี 2561-2562 ซึ่งอาจารย์ดารินได้ชี้แจง ผลการนิเทศและติดตามนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานร้าน 7-ELEVEn  ประเด็นปัญหาที่พบเจอระหว่างการฝึกงานและการเรียนของนักศึกษากรณีต่าง ๆ โครงการและกิจกรรมที่หลักสูตรได้จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นและเพื่อพัฒนานักศึกษาทุกมิติ กิจกรรมที่หลักสูตรได้เข้าร่วมกับทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ตลอดปีที่ผ่านมา สถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบันและจำนวนนักศึกษาที่ลาออกหรือพ้นสภาพด้วยเหตุผลความจำเป็นต่าง ๆ ตลอดจนแผนการดำเนินงานในปี 2563 ที่หลักสูตรได้ประชุมวางแผนและตั้งไทมไลน์ไว้ ซึ่งกิจกรรมหลักที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนนั้นก็คือการพัฒนาหลักสูตรใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563

 

annual-meeting-rba-2019

 

คุณเหมพงษ์ เหมปราการ ผู้จัดการแผนก ฝ่ายบริหารโครงการการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม ซึ่งคุณเหมพงษ์ได้พูดถึงการมอบทุนการศึกษาในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และจำนวนทุนการศึกษาที่ยังจะมีการมอบให้ต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาใหม่รุ่นที่ 6 นั้นจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 70 ทุน นอกจากนี้ทางสำนักประสานรัฐกิจ ได้กล่าวถึงโครงการ All Star ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีผลการเรียนดี-ดีมาก ทำงานเก่ง มีความสามารถโดดเด่น นำความรู้จากการเรียนในระบบทวิภาคีมาประยุกต์ใช้กับการทำงานสายสำนักงานและการพัฒนานวัตกรรม โดยหลังจากนี้จะทำการเปิดรับสมัคร นักศึกษาคนใดที่สนใจสามารถยื่น Resume และ Portfolio ต่อสำนักประสานรัฐกิจได้ และสำหรับนักศึกษาทั่วไปที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ ก็ยังคงได้รับการบรรจุงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1, 2 และฝึกหัดตามผลการประเมินในภาคเรียนสุดท้าย และสามารถก้าวหน้าในสายงานตนเองได้ โดยหากบรรจุงานครบ 1 ปี แล้วสามารถขอรับ ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และเมื่อได้รับการบรรจุเป็นผู้จัดการร้านครบ 1 ปี สามารถใช้สิทธิ์ซื้อร้าน SBP (Store Business Partner) โดยทุนเริ่มต้นเพียง 200,000 บาท

 

annual-meeting-rba-2019

 

คุณวิริทธิ์ อักษรสาร เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบุคคลมณฑล ผู้ดูแลนักศึกษาระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนสำนักทรัพยากรบุคคลกล่าวรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม โดยกล่าวว่า ฝ่ายบุคคลมณฑลได้ดูแลนักศึกษาทวิภาคีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันแรกที่นักศึกษารุ่นแรกสมัครเข้ามาสัมภาษณ์ เข้ารับการอบรมและปฐมนิเทศ  ดูแลการเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเกาะสมุย  ดูแลสวัสดิการหอพัก แก้ไขปัญหาทุกเคสที่เกิดขึ้น  จนกระทั่งนักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้บรรจุงานเป็นบุคลากรกำลังหลักในพื้นที่ในวันนี้ นับว่าเป็นความยินดีและภาคภูมิใจของฝ่ายบุคคล ซีพี ออลล์ ที่อยู่ดูแลนักศึกษาตั้งแต่ก้าวแรก จนมีผู้ที่ได้บรรจุงานกว่า 37 คน จำแนกเป็นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 จำนวน 26 คน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 2 จำนวน 8 คน และผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด จำนวน 3 คน  คิดเป็น 100% ที่ได้บรรจุงาน นอกจากนี้ คุณวริทธิ์ได้มีการนำเสนอข้อมูลอัตรากำลังคนในพื้นที่เกาะสมุย ณ ปัจจุบันว่า นักศึกษาทวิภาคีที่จะสำเร็จการศึกษารุ่นต่อไปยังสามารถบรรจุงานและเติบโตได้ในพื้นที่ ซึ่งในขณะจากนี้ฝ่ายบุคคลและฝ่ายปฏิบัติการกำลังอยู่ระหว่างการสรุปอัตราความต้องกำลังคนในอนาคตและวางแผนร่วมกันเพื่อรองรับการบรรจุงานและการเติบโตของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และจะแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป  โดยคุณวริทธิ์ได้ทิ้งท้ายด้วยการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาทวิภาคีสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกที่สนใจ เข้าปฏิบัติงานช่วงปีใหม่ ณ เกาะเต่า โดยให้รายได้วันละ 460 บาท ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่นักศึกษาจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทำงานที่ตนมีความถนัดอยู่แล้วอีกด้วย

 

annual-meeting-rba-2019

 

คุณอรุณี กิ่งแก้ว รองผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักประสานรัฐกิจ ผู้ดำเนินการความร่วมมือจัดทำหลักสูตรและมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่ง มีการนิเทศติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง มีการตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมทักษะแก่นักศึกษาผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งสำหรับสำนักประสานรัฐกิจ และหน่วยงานการศึกษาในกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเอง ก็มีภารกิจแผนการดำเนินงาน Student Care ทั้งสิ้น 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และสรรหานักศึกษาใหม่  2) การบูรณาการวิชาการ การฝึกอาชีพ กับสถานประกอบการ  3) การนิเทศและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนระหว่างการฝึกอาชีพ  4) การบริหารจัดการครูฝึกในการดูแลนักศึกษาในสถานประกอบการ  5) ระบบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา  6) การส่งเสริมศักยภาพตำแหน่งงานหลังสำเร็จการศึกษา  และ 7) สานพลังการศึกษาเพื่อพัฒนาความยั่งยืน  ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้เครือข่ายอุดมศึกษาในความร่วมมือได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 

annual-meeting-rba-2019

 

ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า การจัดการธุรกิจค้าปลีก มรภ.สุราษฎร์ธานี เป็นสาขาที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหลักสูตรมา 5 ปี เนื่องจากนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน สามารถส่งตนเองเรียนได้ แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้จริงในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ในขณะที่หลายคนไม่มีกำลังที่จะได้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและหลายคนต้องออกระหว่างทางเนื่องจากไม่มีเงินเรียน แต่สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกนักศึกษาสามารถเรียนและทำงานควบคู่กันไปได้จนสำเร็จการศึกษา ถือว่าเป็นสาขาที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงจริง อย่างไรก็ตาม การครบรอบ 5 ปี คณะจะต้องพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นำปัญหาข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรใหม่ที่สมบูรณ์ ให้ตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่มากที่สุด และนอกจากนี้ คณบดีเสริมว่า ในอนาคตอันใกล้อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์มีศูนย์รับรองคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสอบรับรองคุณวุฒิทางวิชาชีพทางด้านธุรกิจค้าปลีกในภาคใต้ โดยจะหารือถึงความเป็นไปได้ต่อไป

 

annual-meeting-rba-2019

 

ผศ.เตชธรรม สังข์คร ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก กล่าวว่า ความสำเร็จของ หลักสูตรค้าปลีก ในวันนี้ เมื่อย้อนไป 5 ปี ที่ผ่านมาเป็น 5 ปีกับการเปลี่ยนแปลงของคณะที่มีหลักสูตรค้าปลีกแบบ WIL เกิดขึ้น  เป็น 5 ปีกับความท้าทายและการทำงานอย่างหนักเต็มศักยภาพของอาจารย์ในหลักสูตรทุกคน เป็น 5 ปี แห่งการรอคอยความสำเร็จของนักศึกษารุ่นแรก และเป็น 5 ปีที่ต้องสรุปประเด็นการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงจุดอ่อน สร้างจุดแข็ง ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายวิชาใหม่ ๆ ให้สอดรับกับทักษะที่จำเป็นต่อนักศึกษายุคใหม่ทั้งด้าน Digital skills และ Life skills การเพิ่มความเป็นผู้มีจิตสาธารณะด้วยการเกิดขึ้นของรายวิชา “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง” แห่งแรกของมหาวิทยาลัยไทย  หรือแม้แต่การแก้ปัญหาการลาออกระหว่างทางด้วยการสร้างแผนการเรียนคู่ขนานลักษณะใกล้เคียงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อจนจบภายใต้รูปแบบการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ Work-integrated Learning เพราะจาก 5 ปีที่ผ่านมา วันนี้เราเห็นผลผลิตแล้วว่า เด็กแกร่ง ทำงานเป็น มีงานทำ 100% และมีโอกาสก้าวหน้าใน Career Path ของตนเอง สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ  

 

 

                                                                                                ธนากร โพชากรณ์
หน่วยสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.