โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วจก. 5+1 ราชภัฎภาคใต้

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วจก. 5+1 ราชภัฎภาคใต้”  ระหว่างวันที่ 26 – 28  มีนาคม 2556
ออกเดินทางจากสุราษฎร์ธานี  วันอังคาร ที่  26  มีนาคม  2556  เวลา 09.00 น.
กลับถึงสุราษฎร์ธานี วันพฤหัสบดี ที่  28  มีนาคม  2556 เวลา 18.00 น.  ณ โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
ลงชื่อสมัคร เข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ   (ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2556)