โครงการอบรมภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

training-burmese-for-communication