โครงการอบรมการใช้ Google plus ในการเรียนการสอน

google_plus1

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดโครงการอบรมการใช้ Google plus
ในการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์และบุคลากรที่สนใจ ณ ห้องปัจจักขภัติ ชั้น 3  อาคารคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อประยุกต์การใช้โปรแกรม Google plus ประกอบการเรียนการสอนและเป็นเครื่องมือ
ในการแชร์ข้อมูลในการสิ่อสาร พร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นวิธีการสอนจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดความรู้ ดังนี้

อาจารย์พิชามญชุ์ ศักดา บรรยายในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Google plus & Prezi
อาจารย์พงศกร ศยามล บรรยายในหัวข้อ Google plus กับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
อาจารย์วิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์ การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Google plus
อาจารย์วันเฉลิม พลดี การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Prezi

{module[220]}