โครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2557 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เรื่อง “ส่องเครื่องยนต์เศรษฐกิจ จับทิศทางเดินหน้า”

The-seminar-2557-BOT

 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2557 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
เรื่อง “ส่องเครื่องยนต์เศรษฐกิจ จับทิศทางเดินหน้า”

วันศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน 2557
ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดการ

08.00 – 08.50 น.       ลงทะเบียน
08.50 – 09.00 น.       ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ กล่าวรายงาน
09.00 – 09.40 น.       ดร.อมรา ศรีพยัคฆ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน
และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แบงค์ชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจ”
10.00 – 12.00 น.       เสวนาเรื่อง “ส่องเครื่องยนต์เศรษฐกิจ จับทิศทางเดินหน้า”

ผู้ร่วมเสวนา

ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี          ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินการเสวนา
นายธีระพร ศรีรัตน์                 ผู้บริหารส่วนเศรษฐกิจภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้