โครงการพัฒนาศักยภาพ SET Investment Center ระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2557 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

SET-002

ดร.คมกฤต  โอวรารินท์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์ไทยร่วมแถลงข่าว โครงการสนับสนุนตำราด้านตลาดทุนแก่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2557
และรับมอบตำราด้านตลาดทุน จาก ดร.สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณภัทธีรา  ดิลกรุ่งธีระภพ รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย  คุณชนิตร  ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดร.กฤษฏา  เสกตระกูล  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนและศูนย์เรียนการลงทุน (SET Investment Center) ทั้ง 7 แห่ง  โดยมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในหัวข้อ Train the Trainers หลักสูตรใบอนุญาตหลักทรัพย์  แนวทางการส่งเสริมความรู้การลงทุนสู่ภูมิภาคผ่าน SET IC  แผนการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงาน SET IC ปี 2557  SETSMART ตัวช่วยเจาะลึกหุ้น ASPEN  ตัวช่วยจับจังหวะลงทุน  เสวนา Design Think : How to Design Creative Services and Activities  และ Design Thinking Workshop

   

ด้าน ดร.คมกฤต โอวรารินท์  กล่าวว่า การได้รับสนับสนุนตำราตลาดทุน ทั้งตำราภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มากกว่า 150 เรื่องนั้น
จะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ๆ และจะมีการนำมาใช้ในการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ หนังสือที่รับมองจะถูกเก็บไว้ที่ห้องสมุดภายในห้องศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SET IC)  ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้เข้ามายืมอ่านและเข้ามาลองใช้โปรแกรมทางการเงิน อาทิเช่น SETSMART  Aspen4browser  ที่สามารถดูข้อมูลย้อนหลังและปัจจุบันได้ โดยจะเปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 09.00-16.00 น.